۱فرم درخواست: سرویس حذف آیکلود

نام

نام خانوادگی

موبایل

اپل ایدی

سریال دستگاه

مدت زمان انجام سرویس حذف آیکلود 6 الی 72 ساعت کاری می باشد. پس از ثبت درخواست امکان لغو یا استرداد وجه وجود ندارد. همچنین مدارک اثبات مالکیت از جمله کارتن دستگاه، فاکتور رسمی، تصویر سایت همتا را می بایست به ایمیل سایت ارسال نمائید. پس از ارسال درخواست از اطلاعات دستگاه پشتیبان گیری نمائید و دستگاه را تا زمان اتمام حذف آیکلود و دریافت ایمیل از ما به اینترنت متصل نگهدارید. مسئولیت عدم تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات داخل گوشی به عهده ارسال کننده درخواست حذف می باشد.


۲انتخاب مدل دستگاه