لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
51573 زهرا بندرزاده ارسال رمز اشتباه!
60956 قاسم اخباريان ایمیل استفاده شده است
61798 جواد فردین ایمیل استفاده شده است
63285 محمد علی ایمیل استفاده شده است
47105 peyman najafi ایمیل استفاده شده است
48708 alireza armaghan ایمیل استفاده شده است
63401 شهرزاد آذري نيا ایمیل استفاده شده است. در انتظار ارسال اصلاحیه ایمیل
63426 mehrnoosh hemati ایمیل استفاده شده است. در انتظار ارسال اصلاحیه ایمیل
64757 ماه آذر قاسمی ایمیل استفاده شده است. در انتظار خدمات اصلاحیه ایمیل
7455 مصطفی اکبریانی ایمیل اشتباه است در انتظار اصلاحیه ایمیل
34557 Amirreza Sabah ایمیل اصلاحیه دارای اکانت است در انتظار اصلاحیه ایمیل
42395 نسترن صادقی ایمیل اصلاحیه دارای اکانت است. در اتنظار اصلاحیه ایمیل
31881 amirehsan kohannasab ایمیل اصلاحیه دارای اکانت است. در اتنظار اصلاحیه
36212 سمیرا پوررضایی ایمیل اصلاحیه دارای اکانت است. در اتنظار اصلاحیه ایمیل
22963 omid Masoud ایمیل اصلاحیه دارای اکانت است. در اتنظار خدمات حذف
22988 مهدی خواجه ایمیل اصلاحیه دارای اکانت است. در اتنظار خدمات حذف
23274 amirfarokh Ghahari ایمیل اصلاحیه دارای اکانت است. در اتنظار خدمات حذف
45636 سپهر سرشار ایمیل اصلاحیه دارای اکانت است. در اتنظار خدمات حذف
29731 behzad mousavi ایمیل اصلاحیه دارای اکانت است. در اتنظار خدمات حذف
33247 himan abdi ایمیل اصلاحیه دارای اکانت است. در انتظار اصلاحیه ایمیل