لیست 20 تراکنش معلق جدید


در صورتی که نام شما در لیست ذیل است، حتما ایمیل خود را بررسی کنید. اشخاصی که بعد از گذشت چند ساعت ، به پیام های پشتیبانی پاسخ ندهند نام آنان وارد این لیست شده و درخواست آن ها معلق می شود تا زمانی که علت تعلیق درخواست را برطرف نمایند. این لیست برای تعیین وضعیت درخواست منتشر شده است، درخواست هایی که در این صفحه نیستند یا در حال پردازش اند یا ارسال شده اند.

کد رهگیری پرداخت نام و نام خانوادگی علت
76163 یوسف اریاسرشت عدم ارسال رمز ایمیل
76156 sajad aghaey عدم ارسال رمز ایمیل
76154 Sina Ameri عدم ارسال رمز ایمیل
76153 سیدمتین شیرازی عدم ارسال رمز ایمیل
76152 Siamak Valizadeh عدم ارسال رمز ایمیل
76151 سینا اسدی عدم ارسال رمز ایمیل
76150 ماهر محمدی عدم ارسال رمز ایمیل
76149 ماهر محمدی عدم ارسال رمز ایمیل
76147 محمد کریمی عدم ارسال رمز ایمیل
76146 محمدرضا اسماعیلی عدم ارسال رمز ایمیل
76145 محممد قریشی عدم ارسال رمز ایمیل
76143 محمد مهدی ترابی عدم ارسال رمز ایمیل
76141 Salar Yousheie عدم ارسال رمز ایمیل
76140 فرشید شهنوازی عدم ارسال رمز ایمیل
76138 محمد حسین رسولی عدم ارسال رمز ایمیل
76126 رحمان عبدالاهی زاده عدم ارسال رمز ایمیل
76118 مجتبي حريبي عدم ارسال رمز ایمیل
76115 Bahar khojaste عدم ارسال رمز ایمیل
76100 علی شریفی عدم ارسال رمز ایمیل
76093 sara mir عدم ارسال رمز ایمیل